Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Алхам 4: Суурь үзүүлэлтийг тогтоох, шалгуур үзүүлэлтийн талаарх мэдээлэл цуглуулах
2011/10/29
Үр дагаварт хяналт-шинжилгээ хийх гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтийг сонгох үйл явцын дараа дөрөв дэх алхам буюу хүрэхээр зорьж буй үр дагавартай харьцуулахад бидний одоогийн нөхцөл байдлыг харуулах суурь үзүүлэлтийг тогтооно
дэлгэрэнгүй
Шалгуур үзүүлэлтийн суурь үзүүлэлтийг боловсруулах
2011/10/29
Суурь үзүүлэлтийг боловсруулах нь гүйцэтгэлийн хүрээний гурав дахь хэсэг юм. Суурь үзүүлэлтийг үр дагавар болон шалгуур үзүүлэлтээс гаргадаг.дэлгэрэнгүй
Суурь үзүүлэлтийн мэдээллийг бүрдүүлэх
2011/10/29
Шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн суурь үзүүлэлтийн мэдээллийг бүрдүүлэхэд асуух шаардлагатай 8 үндсэн асуулт байдаг (Эдгээр асуулт нь шалгуур үзүүлэлтийг хэмжих цаашдын үйл ажиллагаанд ч мөн хэрэглэгдэнэ).
дэлгэрэнгүй
Шалгуур үзүүлэлтийн мэдээллийн эх сурвалжийг тогтоох
2011/10/29
Шалгуур үзүүлэлт тус бүр өөрийн гэсэн жижиг ХШҮ-ний тогтолцоотой байх бөгөөд тухайн шалгуур үзүүлэлтийн мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлж эхлэхэд анхаарах эхний асуудал нь холбогдох мэдээллийг нийлүүлж болох мэдээллийн эх сурвалж юм.
дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл цуглуулах аргыг төлөвлөх, харьцуулах
2011/10/29
Хэрэв мэдээллийн эх сурвалж нь тодорхой бол мэдээлэл цуглуулах стратеги, арга хэрэгсэл нь ямар байх вэ? Шийдвэр гаргахдаа эх сурвалж бүрээс шаардлагатай мэдээллийг хэрхэн олж авах, мэдээллийг зохистой байдлаар бүртгэх, мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгслийг хэрхэн бэлтгэх, ямар зарчим баримтлах (жишээ нь, асуулга эсвэл ярилцлага гэх мэт), мэдээллийн эх сурвалжийг хэр тогтмол авч байх зэрэг асуудалд үндэслэнэ.
дэлгэрэнгүй
Туршилт хийхийн ач холбогдол
2011/10/29
Шалгуур үзүүлэлтүүдийг туршиж үзэх ба түүнд шаардагдах мэдээллийн хувьд хугацаа хэрэгтэй. Засгийн газрын аль ч түвшинд эсвэл тодорхой нэг байгууллагын хувьд мэдээллийн эх сурвалж, цуглуулах болон дүн шинжилгээ хийх стратеги,тайлагнах аргад нарийвчилсан тест хийж үзэлгүй шалгуур үзүүлэлтийн системийг бүхэлд нь хэрэгжүүлж эхлэх нь маш их эрсдэлтэй байдаг.
дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл цуглуулалт: Хөгжиж буй 2 орны туршлага
2011/10/29
Шигтгээ 4.1 болон 4.2-т хөгжиж буй 2 орны мэдээлэл цуглуулдаг туршлагыг харуулав. Албани улсын Засгийн газар мэдээлэл боловсруулах чадавхийг бэхжүүлэх, мэдээллийн практик үйл ажиллагаанд өөрчлөлт шинэчлэл хийхээр ажиллаж байна. Ливаны Засгийн газар ОУВС болон олон улсын стандартад өөрийн орны мэдээлэл цуглуулалтын ба статистикийн системийг нийцүүлэх зорилгоор ОУВС-ийн мэдээллийн системд нэгдэв.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats