Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Намтар
Намтар
2011/10/25
Овог нэр.                    Цагаанхүүгийн Цэнджав
Үндсэн харьяалал    Увс аймгийн Зүүнхангай сумын уугуул.
Төгссөн сургууль      Монгол Улсын Их сургууль,
                                    Удирдлагын академ.
Мэргэжил.                  Барилгын инженер,
                                    Төрийн удирдлагын арга зүйч дэлгэрэнгүй
  Номын тухай
  Өмнөтгөл
  2011/10/29
  Хөгжил дэвшлийг гардан хэрэгжүүлэгчдэд зориулсан гарын авлага
  Жоди Золл Кусек
  Рей С.Рист

  ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 10 алхам

  Орчуулсан:                      Д. СОЛОНГО, Улс төрийн шинжлэх ухааны магистр
  Хянан тохиолдуулсан:   Н. ЭРДЭНЭЧИМЭГ, Эдийн засгийн ухааны магистр
  Зөвлөх:                            Ц.ЦЭНДЖАВ, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Засгийн газрын ахлах референт, Төрийн удирдлагын магистрдэлгэрэнгүй
  Төрийн захиргааны удирдлагын шинэ сорилтууд
  2011/10/29
  Дотоодын болон гадны олон хүчнүүд Засгийн газар, байгууллагуудыг холбогдох оролцогч талуудын өмнө илүү хариуцлагатай байхыг шаардах болсноор дэлхий нийтээр төрийн захиргааны удирдлагад өөрчлөлт шинэчлэл хийх арга хэмжээ авч байна.дэлгэрэнгүй
  Үр дүнд суурилсан ХШҮ –Төрийн захиргааны удирдлагын хүчирхэг арга хэрэгсэл
  2011/10/29
  Энэ хэсэгт гүйцэтгэлийн үр дүнг хэмжихийн ач холбогдол (Шигтгээ i.iv.), ХШҮ-ний үүсэж хөгжсөн түүх, тодорхойлолт, уламжлалт хэрэгжилтэд анхаарсан ХШҮ ба үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний ялгаа, хяналтшинжилгээ, үнэлгээний нэмэлт үүргийн талаар дурдах болно.
  дэлгэрэнгүй
  Хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын ХШҮ-ний туршлага
  2011/10/29
  Энэ хэсэгт үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцооны талаар хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын туршлагын талаарх зарим суурь мэдээллийг дурдана. дэлгэрэнгүй
  Бүлэг 1
  Алхам 1: Бэлэн байдлын үнэлгээ хийх
  Энэ бүлэгт бид 10 алхам бүхий Загварын эхний нэг дэх алхам болох Бэлэн байдлын үнэлгээний тухай авч үзнэ.дэлгэрэнгүй
   Бэлэн байдлын үнэлгээг яагаад хийх хэрэгтэй вэ?
   2011/10/29
   ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх талаар мэргэжилтнүүд олон загвар гаргасан байдаг боловч ихэнхдээ улс орны хэмжээний өргөн хүрээний түвэгтэй байдал, онцлогуудыг орхигдуулсан байдаг. Хүлээн авагч улсын хэрэгцээ шаардлагын талаар техникийн туслалцаа үзүүлж буй мэргэжилтнүүд ихэнхдээ сайн мэддэггүй. Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог төлөвлөх, бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх ажилд ахиц гаргах гэсэн аливаа хүсэл эрмэлзэлтэй бол улс төр, институцын болон соёлын хүчин зүйл, агуулгын асуудалд тэр бүр анхаарал хандуулдаггүй.
   дэлгэрэнгүй
   Бэлэн байдлын үнэлгээ: үндсэн 8 асуулт
   2011/10/29
   Бэлэн байдлын үнэлгээ нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог байгуулахад шаардлагатай хүчин зүйл байгаа эсэхийг тогтооход хэрэглэгддэг оношлох арга хэрэгсэл юм. дэлгэрэнгүй
   Хөгжиж буй орнууд дахь бэлэн байдлын үнэлгээ: Бангладеш, Египет, Румын улс
   2011/10/29
   Бэлэн байдлын үнэлгээ нь Засгийн газар, хандивлагчид болон тэдгээрийн түншүүдэд үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог төлөвлөх, бүрдүүлэхэд шаардлагатай сургалт явуулах, байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, цаашид авах арга хэмжээтэй холбоотой сорилтуудыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг болдог. Энэ нь улс орныг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний үндсийг бүрдүүлнэ.
   дэлгэрэнгүй
   Сургамжтай зүйлс
   2011/10/29
   Хөгжиж буй эдгээр 3 орны бэлэн байдлын үнэлгээний жишээнээс ямар сургамж авч болох вэ?дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 2
   Алхам 2: Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх үр дагаврын үзүүлэлтийг тодорхойлох
   2011/10/29
   Зорилгоо тодорхойлох нь Засгийн газрын аль ч түвшинд шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны нэг чухал хэсэг болдог. Хэдийгээр бүх Засгийн газарт ХШҮ-ний чадавхи байдаггүй ч тэдгээр нь бүгд өөрийн гэсэн зорилготой.
   дэлгэрэнгүй
   Үр дагаврын ач холбогдол
   2011/10/29
   Юуны түрүүнд, зорилт ба үр дагаврыг хооронд нь ялгах асуудал чухал. Зорилт бол гол төлөв МХЗ гэх мэт урт хугацааных байдаг. МХЗ-ын жишээний хувьд, зорилтоос бид үр дагавар руу шилжих бөгөөд энэ нь дунд хугацааных байна (5-10 жил).
   дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 3
   Алхам 3: Үр дагаварт хяналт-шинжилгээ хийх шалгуур үзүүлэлтийг сонгох
   2011/10/29
   Бид хүсэн хүлээсэн үр дагаварт хүрсэн эсэхээ хэрхэн мэдэх вэ? Хүрч болохуйц, оновчтой тодорхойлсон үр дагаврыг нягтлах болон эдгээр үр дагаврын талаар санал нэгдэхийн ач холбогдлыг авч үзсэний дараа бид шалгуур үзүүлэлтийг сонгоно.
   дэлгэрэнгүй
   Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцооны бүх түвшинд шалгуур үзүүлэлт шаардлагатай
   2011/10/29
   Орц, үйл ажиллагаа, гарц, үр дагаврын ахиц өөрчлөлтийг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах болон зорилтууд нь удирдлагын системд шаардлагатай шинэчилсэн мэдээллээр хангахад чухал. Энэ нь төлөвлөсний дагуу үр дүнд хүрэх эсвэл хүрэхгүй байж болзошгүй байгууллагын эсвэл Засгийн газрын хэсгүүдийг тогтооход удирдлагад дэмжлэг үзүүлнэ.
   дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 4
   Алхам 4: Суурь үзүүлэлтийг тогтоох, шалгуур үзүүлэлтийн талаарх мэдээлэл цуглуулах
   2011/10/29
   Үр дагаварт хяналт-шинжилгээ хийх гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтийг сонгох үйл явцын дараа дөрөв дэх алхам буюу хүрэхээр зорьж буй үр дагавартай харьцуулахад бидний одоогийн нөхцөл байдлыг харуулах суурь үзүүлэлтийг тогтооно
   дэлгэрэнгүй
   Шалгуур үзүүлэлтийн суурь үзүүлэлтийг боловсруулах
   2011/10/29
   Суурь үзүүлэлтийг боловсруулах нь гүйцэтгэлийн хүрээний гурав дахь хэсэг юм. Суурь үзүүлэлтийг үр дагавар болон шалгуур үзүүлэлтээс гаргадаг.дэлгэрэнгүй
   Суурь үзүүлэлтийн мэдээллийг бүрдүүлэх
   2011/10/29
   Шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн суурь үзүүлэлтийн мэдээллийг бүрдүүлэхэд асуух шаардлагатай 8 үндсэн асуулт байдаг (Эдгээр асуулт нь шалгуур үзүүлэлтийг хэмжих цаашдын үйл ажиллагаанд ч мөн хэрэглэгдэнэ).
   дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 5
   Алхам 5: Сайжруулахын тулд төлөвлөх – Үр дүнгийн зорилтот түвшинг тогтоох
   2011/10/29
   Шалгуур үзүүлэлтүүдийн суурь үзүүлэлтийн мэдээлэл цуглуулсны дараах алхам бол үр дагаварт хүрэх үүднээс тодорхой цаг хугацаанд ямар ахиц өөрчлөлтөд хүрч болох буюу үр дүнгийн зорилтот түвшинг тогтоох асуудал юм
   дэлгэрэнгүй
   Зорилтот түвшингийн тодорхойлолт
   2011/10/29
   Зорилтот түвшин гэдэг нь “... хүрэх буюу хийх гэж буй зүйлийн тоо, хугацаа, байрлалыг илэрхийлсэн тодорхой зорилт юм” (ХААХОУС 2002 х.А-11). Үндсэндээ, зорилтот түвшин нь улс орон, нийгэм эсвэл байгууллагын тухайн цаг хугацаанд хүрэхийг хүсч байгаа шалгуур үзүүлэлтийн тоогоор илэрхийлэгдсэн түвшин болно.
   дэлгэрэнгүй
   Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн зорилтот түвшинг сонгоход анхаарах хүчин зүйлс
   2011/10/29
   Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг сонгоход анхаарах шаардлагатай хэд хэдэн хүчин зүйл байдаг. Нэг хүчин зүйл нь суурь үзүүлэлтийг анхаарч үзэх явдал юм. Суурь үзүүлэлтийн эхлэлийн цэгийн талаар тодорхой ойлголт шаардлагатай.
   дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 6
   Алхам 6: Үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ
   2011/10/29
   Зорилтот түвшинг сонгосны дараа гүйцэтгэлд суурилсан хүрээг хэрэгжүүлж дуусахад, бид үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх мэдээллийг хэрэглэхэд бэлэн болно (Зураг 6.1). Энэ бүлэгт шийдвэр гаргах үйл явцад сайн мэдээлэл өгөхөд шаардагдах мэдээг олж авах тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар авч үзнэ.
   дэлгэрэнгүй
   Хяналт-шинжилгээний гол хэлбэр ба түвшнүүд
   2011/10/29
   Зураг 6.3-т тусгасны дагуу хяналт-шинжилгээний 2 хэлбэр байдаг. Үүнд: хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ байна.
   Аль аль нь үр дүнг хянахад чухал юм.
   Зураг 6.4 нь бодлого, хөтөлбөр болон төслийн түвшингийн үр дүнгийн хяналт-шинжилгээний жишээг харуулж байна.дэлгэрэнгүй
   Хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ ба Үр дүнгийн хяналтшинжилгээ хоорондын холбоо
   2011/10/29
   Зураг 6.5-д үр дагавар, зорилтот түвшин нь жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй хэрхэн уялддаг, мөн мэдээллийн дээш, доош үргэлжилсэн урсах систем байдаг болохыг харуулав.
   дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 7
   Алхам 7: ХШҮ-ний буюу Үр дүнд суурилсан хяналтшинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог дэмжихэд Үнэлгээний үүрэг
   2011/10/29
   Энэхүү гарын авлагын өмнөх бүлгүүдэд ХШҮ-ний “Хяналт-шинжилгээ” хэсэгт түлхүү анхаарсан. Гүйцэтгэлийг тогтмол хянаж байх хяналтшинжилгээний тогтолцоог бүрдүүлэх нь удирдлагын хувьд зайлшгүй чухал юм. Энэхүү хяналт-шинжилгээний тогтолцоо нь өөрчлөлтийн чиглэл, өөрчлөлтийн хурд, өөрчлөлтийн цар хүрээний талаар тогтмол мэдээлэл өгч байдаг.
   дэлгэрэнгүй
   Үнэлгээний хэрэглээ
   2011/10/29
   Тогтмол бус бөгөөд дангаар хийгддэг үнэлгээний судалгааны оронд үргэлжилэн хийгдэх үнэлгээний мэдээллийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд урт хугацаа шаардах нь мэдээж. ХШҮ-ний тогтолцоо нь Засгийн газрын албаны хүмүүсийг Засгийн газрын нөөц болон үйл ажиллагааг удирдах, чиглүүлэхэд хэрэгцээ шаардлагатай, цаг үеэ олсон мэдээллээр хангах хэрэгтэй.
   дэлгэрэнгүй
   Нөөц хуваарилалтын талаар шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх.
   2011/10/29
   Үнэлгээний мэдээлэл нь удирдлагад ямар бодлого, хөтөлбөрүүд үр дагаврын хувьд амжилттай болон амжилт муутай байсан, иймээс нөөцийн ямар түвшин хэрэгтэй талаар мэдээлэл өгдөг.
   дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 8
   Алхам 8: Үр дүнгийн мэдээллийг тайлагнах
   2011/10/29
   Гүйцэтгэлийн мэдээлэл нь удирдлагын арга хэрэгсэл юм. Гүйцэтгэлийн  мэдээлэл нь хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээний аль алины үр дүн болдог.дэлгэрэнгүй
   Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнгийн мэдээллийг хэрэглэх нь
   2011/10/29
   Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан нь олон янзын үүрэг гүйцэтгэж болох бөгөөд гарч буй мэдээллийг нь харилцан адилгүй хэрэглэдэг. дэлгэрэнгүй
   Хэрэглэгчдээ мэдэж, тэдэнд чиглэх
   2011/10/29
   Хэрэглэгчид маань хэн болох, тэд биднээс мэдээллийг ямар байдлаар танилцуулахыг хүсч байгааг мэдэх хэрэгтэй. Хэрэглэгчдийн ашиг сонирхол, хүлээлт болон тэдгээрийн зүгээс илүүд үзэх харилцааны дунджийг анхаарч авч үзэх шаардлагатай. Харилцааны стратегийг боловсруулахдаа дараах асуултыг хамрах ёстой.
   дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 9
   Алхам 9: Үр дүнгийн мэдээллийг ашиглах
   2011/11/07
   Өмнөх бүлэгт үр дүнтэй тайлагнах аргуудыг авч үзсэний дараа одоо бид үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцооны дүнд гаргасан үр дүнгийн мэдээлэл ашиглах асуудлыг авч үзнэ
   дэлгэрэнгүй
   Гүйцэтгэлийн үр дүнгийн мэдээлэл ашиглах талаар
   2011/11/07
   Үр дүнгийн мэдээллийг ашиглан гүйцэтгэлийг сайжруулах нь үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх гол зорилт байдаг. ХШҮ-ний гол санаа нь үр дүнд суурилсан мэдээллийг зөвхөн тогтмол боловсруулан гаргах бус харин түүнийг холбогдох хэрэглэгчдэд цаг хугацаанд нь хүргэх замаар эргэх мэдээллийг байгууллага, Засгийн газрыг илүү сайн удирдахад ашиглах боломжтой болох юм.
   дэлгэрэнгүй
   Үр дүнгийн мэдээлэл ашиглахын давхар ач холбогдол:
   2011/11/07
   ХШҮ-ний тогтолцоо нь төсөл, хөтөлбөр, бодлогын холбогдох мөчлөг бүрд гарсан ахиц, ололт амжилт эсвэл алдаа дутагдлын талаар шинэчилсэн чухал мэдээлэл өгдөг. Энэхүү тогтолцоо нь шийдвэр гаргагчид гүйцэтгэлийг сайжруулахад хэрэглэж болох төрийн захиргааны удирдлагын хүчирхэг бөгөөд байнгын арга хэрэгсэл бөгөөд үр дүнгийн хариуцлагын тогтолцоо ба ил тод байдлыг илтгэн харуулдаг.
   дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 10
   Алхам 10: Байгууллагын хэмжээнд ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах
   2011/11/07
   Бидний танилцуулж буй энэ загварын сүүлийн алхамд бид үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах асуудлыг авч үзнэ. дэлгэрэнгүй
   Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах 6 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг
   2011/11/07
   Бид ХШҮ-ний тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах гол 6 бүрэлдэхүүн хэсгийн талаарх асуудлыг авч үзнэ. Эдгээр хэмжигдэхүүн бүрд байнга анхаарал хандуулж байх шаардлагатай.
   дэлгэрэнгүй
   ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулахад хөшүүрэг болон хөшүүрэг болохгүй зүйлсийн ач холбогдол
   2011/11/07
   ХШҮ-ний тогтолцоог тогтворжуулах нь менежерүүд болон оролцогч талуудыг зохих түвшинд ажиллуулж, байнгын өдөөн идэвхижүүлэлтэд байлгадаг. дэлгэрэнгүй
   Бүлэг 11
   Үр дүнд суурилсан ХШҮ-г өөртөө болон өөрийнхөө байгууллагад үр дүнтэй ашиглах нь
   2011/11/07
   Хөгжлийн явцад үндэсний болон олон улсын оролцогч талууд хариуцлагын тогтолцоо, ил тод байдал, Засгийн газрын болон байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулахын төлөө ажиллах болсноор үр дүнд суурилсан ХШҮ нь дэлхийн хэмжээний асуудал болоод байна.
   дэлгэрэнгүй
   Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог хэрхэн бүрдүүлэх вэ
   2011/11/07
   Энд танилцуулсан 10 алхам бүхий загвар нь Засгийн газар болон байгууллагуудад үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоог бүрдүүлэх, хөгжүүлэх, тогтворжуулахад дэмжлэг болно. Энэ загварыг бодлого, хөтөлбөр, төсөлд хэрэглэж болно.
   дэлгэрэнгүй
   Дүгнэлт
   2011/11/07
   Үр дүнд суурилсан ХШҮ-ний тогтолцоо нь Засгийн газар болон байгууллагууд хариуцлагын тогтолцоо, ил тод байдал, үр дүнг харуулахад хэрэглэж болох төрийн захиргааны удирдлагын хүчирхэг арга хэрэгсэл юм.
   дэлгэрэнгүй
    Хавсралт
    ХАВСРАЛТ I
    2011/11/07
    Гүйцэтгэлд суурилсан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чадавхийг үнэлэх: Улс орон, хөгжлийн байгууллагууд, тэдний түншүүдэд зориулсан үнэлгээний судалгаа дэлгэрэнгүй
    ХАВСРАЛТ II
    2011/11/07
    Бэлэн байдлын үнэлгээ
    Египет улсад Үр дүнд суурилсан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чиглэлд хийгдэж буй ажлууд
    дэлгэрэнгүй
    ХАВСРАЛТ III
    2011/11/07
    Мянганы хөгжлийн зорилтууд (МХЗ)
    дэлгэрэнгүй
         
    PMS.MN
    Developed by: miniCMS™ v2
    Web stats